VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir. M.KemaL ATATÜRK....!BİLGİSAYAR İÇİN İDEAL ADRESLERDEN BİRİ DE CHİP DERGİSİDİR.LİNKİNİ VERİYORUMhttp://www.chip.com.tr/

http://www.hardwareplus.com.tr/public/ http://www.byte.com.tr/ http://www.linuxnet.com.tr/ http://www.sabitdisk.com/ http://www.pcnet.com.tr/ http://www.pcworld.com.tr/ http://www.photoshopmagazin.com/ (FOTOSHOP ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN) BİLGİSAYARIN TARİHÇESİ

Yüzyılımızın belki en önemli buluşu olan bilgisayarlar, artık günlük yaşantımızın her aşamasına girmeye başladı. Bu cihazlar önceleri belirli amaçlar için kullanılabilmesine karşılık, zaman içinde boyutlarının küçülmesi ve ucuzlaması sonucunda her alanda kullanılır olmuştur.
Bilgisayar tarihçesine bir göz atarsak, bilgisayar fikrinin çok eskilere dayanmadığını görürüz. Daha 1830'larda Charles Babbage(1792-1871) fark makinasını ve ardından analitik makinayı yapmasıyla hesaplama işlerinin elektro mekanik araçlara yaptırılması ve sonuçların elde edilmesi görüşü doğmuştu. Charles Babbage yaptığı bu makinalar ile başarılı sonuçlar elde edememesine rağmen, bilgisayarların temelinin onun tarafından atıldığı kabul edilmektedir
1850 yılında George Boole kendi adıyla anılan ve sadece 1 ve 0 rakamlarının kullanıldığı Boole Cebiri sistemini bularak, bilgisayarların gelişimi üzerinde önemli rol oynamıştır.
1890'da Herman Hollerith tarafından, delikli kartlarla bilgilerin yüklenebildiği ve bu bilgiler üzerinde toplama işlemlerinin yapılabildiği bir elektro mekanik araç geliştirdi. Bu hesaplayıcı ABD'nin 1890 nüfus sayımında başarılı biçimde kullanıldı.
İlk analog bilgisayar 1931 yılında Vannevar Bush tarafından gerçekleştirildi. Buna karşılık, ilk sayısal bilgisayarı George Stibiz 1939'da New York'taki Bell Laboratuvarında üretti. Stibiz ikili sistemi bu makinaya uygulayarak komplex sayılarla aritmetik işlemler yapılmasını sağladı.
Bilgisayarlar konusunda en önemli ve hızlı gelişmelerin 2. Dünya Savaşından sonra başladığı görülüyor. Haward Aitken IBM ile işbirliği yapmak suretiyle 1944'de MARK I'i tamamladı. Bu bilgisayar küçük kapasiteli olmasına rağmen o günün koşullarında büyük bir başarı olarak kabul edildi. MARK I'e bilgiler delikli kartlarla veriliyor ve sonuçlar yine delikli kartlarla alınıyordu.
Bir grup bilim adamı tarafından 1945'de ENIAC isimli bir bilgisayar yapıldı. ENIAC askeri amaçlar için geliştirildi. Radyo lambaları kullanılıyordu ve MARK I'e göre oranla oldukça hızlıydı. Bu bilgisayar ile elektronik bilgisayara geçiş başlamış ve mekanik donanım yerini elektronik devrelere bırakmıştır.
Ticari amaçlarla kullanılabilen ve seri halde üretimi yapılan ilk bilgisayar UNIVAC I oldu. Bu bilgisayarın giriş-çıkış birimleri manyetik bant idi ve bir yazıcıya sahipti. Aynı yıllarda IBM 701 bilgisayarı piyasaya çıktı. Bu bilgisayarın vakum tüplü ve basit biçimde programlanabilen bir yapısı bulunuyordu. IBM firması 1958'den itibaren bilgisayarda vakum tüpleri yerine diot ve transistörleri kullanmaya başladı. Buna bağlı olarak daha küçük, hafif ve daha az ısınan bilgisayarlar pazarlandı. Ayrıca bilgi depolama ortamları olarak disk ve tamburlar kullanılmaya başlandı.
1964 yılından itibaren transistörlerin yerini bütünleşik devrelerin alması bilgisayar alanındaki gelişmelere ivme kazandırmış; daha hızlı, güvenilir ve maliyeti daha ucuz bilgisayarlar üretilmeye başlanmıştır. 1970 yılından itibaren geniş çapta bütünleşik devrelerin kullanılmaya başlanmasının bilgisayar devrimine yeni boyutlar kattığı görülmüştür. Özellikle 1993 yılından itibaren geniş bellekli ve hızlı bilgisayarlar yanısıra güçlü programlama dilleri ve işletim sistemlerinin ortaya çıktığı dikkatleri çekmektedir. Artık eski bilgisayarlarda kullanılan çekirdek bellek yerine daha ucuz manyetik iç bellekler kullanılmakta ve bilgisayar maliyetleri gün geçtikçe düşmektedir.
1. BİLGİSAYAR NEDİR ?
1.2 BİLGİSAYAR NASIL TANIMLANIR ?
COMPUTERö için dıŞ kaynaklı eserlerde genellikle Şu tanımlama yapılır; Uzun ve karmaŞıkhesaplamaları dahi,büyük bir hızla yapabilen, lojik (mantıksal) bağıntılara dayalı karar verip, iŞlem yürüten bir makina. En kısa tanımıyla BİLGİSAYAR, bilgi iŞleyen ELEKTRONİK bir makinadır.
Bilgi İŞleyen Elektronik Makinaö tanımlamasında iki öğe
bulunmaktadır.
   • İŞlenecek Bilgi
   • İŞlem yapacak Makina


Bu iki öğeye biraz açıklık kazandırmak gerekir.
İŞlenecek bilgiden amaç Şudur;Birkonuyuçözümlemek, belirli bir amaca ulaŞabilmek için önce bu konuyla ilgili bazı ön bilgilerin bilinmesi gerekir. Eğer bu ön bilgiler yeterli ise istenilen sonuca ulaŞmak ta kolaylaŞacaktır.
Bu ön bilgilerebilgisayarda veri anlamındagelen DATA kelimesi kullanılmaktadır.Ancak makinanınbeklenensonucu verebilmesi için belirli bir düzende çalıŞtırılması ve yönlendirilmesi gerekir. Bu yönlendirme iŞlemine Bilgisayarda Programlama denir.
1.3 PROGRAM NEDİR ?
Bilgisayarın sıralı olarak yapması gereken iŞlemleri belirleyen bir KOMUTLAR dizisidir. Komutun karŞılığı olarak İngilizcede Instruction veya Commandkelimesi kullanılmaktadır.
1.4 BİLGİSAYAR NASIL İNCELENİR ?
Bu aŞamada bilgisayara veri ve programlama nasılgirilmektedir. Bilgisayar bunları nasıl iŞlemektedir,yapılan iŞlemsonucunda oluŞan sonuç bilgileri nasıl alınmaktadır. Bütün bu soruların incelenmesi iki baŞlık altında yapılır.
   • DONANIM ( HARDWARE )
   • YAZILIM ( SOFTWARE )
1.4.1 DONANIM NEDİR ?
Bilgisayarın belirli bir hizmeti yerine getirebilmesi için Programın ve ön bilgilerin girilmesini, bilginin iŞlenmesini ve çıkıŞ bilgilerinin alınmasını sağlayan fiziksel, elektriksel ve alektronik aksamının tümüne DONANIM denir. Donanımkonusu dört bölüm altında incelenir.
   • GiriŞ Birimleri
   • Ana İŞlemci
   • çıkıŞ Birimleri
   • GiriŞ - çıkıŞ Birimleri
(1)
GiriŞ Birimleri: Programın ve verilerin bilgisayara girilmesi için kullanılan elemanlardır. BaŞlıca giriŞ birimleri Klavye, optik okuyucular, magnetik mürekkep okuyucular, ıŞıklı kalem, oyun kolu, fare ( mouse ), scanner, gibi değiŞik giriŞ elemanları vardır.
Ana İŞlemci: Bilgisayardaki bütün iŞlemlerin yapıldığı bölümdür.
çıkıŞ Birimleri: Bilgisayardan çıkan sonuçbilgilerinin görüntülendiği ve değerlendirildiği elemanlardır.BaŞlıca çıkıŞ birimleri; Bilgisayarın ekranı ( monitör ),yazıcılar, çiziciler, ses çıkıŞı.
GiriŞ - çıkıŞ Birimleri : GiriŞ - çıkıŞ birimleri; disk disket, magnetik band, kabarcıklı bellek, delikli kart ve kağıt Şerit, terminaller, modemler gibi sistemlerdir.


1.4.2 YAZILIM NEDİR ?
Bilgisayardan belirli uygulamalar için yararlanmakamacıyla, gereken programların hazırlanması ve iŞlem düzenlemelerinin yapılması iŞlemlerine YAZILIM nedir.
1.5 BİLGİSAYARLARIN GRUPLANDIRILMASI
1.5.1 SİSTEMLERİNE G(tm)RE BİLGİSAYARLAR
Bilgisayarlar sistematik yönden üçgruba ayrılır.
1. Analog Bilgisayarlar.
2. Dijital ( Sayısal ) Bilgisayarlar
3. Hibrid( Karma ) Bilgisayarlar
1.2. BİLGİSAYARIN TARİHçESİ
İnsanlardailksaymafikri M.Ö. 3000 yıllarında paralı alıŞveriŞin baŞlamasıyla doğdu. Sayılanmiktarlarbüyüdükçe ve çeŞitlendikçe bir takım hesaplama kolaylıkları aranmıŞtır. Bu konuda ilk öncüler çin ve Mısır oldu. M.(tm) 2600yıllarında Abaküs ( Abacus ) adı verilen hesaplayıcılar geliŞtirildi.
1.2.1 ABAKüS İLE HESAP Y(tm)NTEMİ
Abaküs,diğerbiradıylaMishapbirçerçeveiçine üstüste gerilen tellere dizili boncuklardan oluŞmaktadır. Bununla ancak toplama ve çıkartma yapılabiliyordu.Abaküsve Bilgisayar arasındaki ortak nokta her ikisinde de kayıt iŞlemi vardır.
1.2.4 BİLGİSAYARA DO¦RU İLK CİDDİ ADIM
1812'de İngiliz matematikçisi Charsles P. Babbage ( 1792-1871 ) far makinası( Differans Engine )üzerinde çalıŞmaya baŞladı. çalıŞmaları 1822'ye kadar sürdü. Amacı hesap tablola rındaki sayılar arasındaki farkı belirli bir fark sayısına göre otomatik olarak bulmaktı. Bu yöntem ile mekanik yapılı bir
sisteme bilgi iŞleniyordu. 1833 yılında bugünkü bilgisayarlarda mevcut Bellek ve Aritmatik iŞlem görevini yapan ve delikli kartla çalıŞan ANALİTİK MAKİNA adını verdiği bir makinayı geliŞtirmeye baŞladı ve önemli oranda 1843 te tamamladı.
(3)
Babbage 1871 yılında öldüğünde yoğunçalıŞmalarına rağmen Analitik Makinası yine de arzu ettiği seviye gelememiŞti. Fakat, yaptığı hesaplar ve hazırladığı çizimler Hesap Makinalarının ve BilgisayarlarıntemelinioluŞturdu.Bunedenle Babbage için Bilgisayarların Babası denilmiŞtir.
1.2.5 HESAP MAKİNASI ENDüSTRİSİNİN KURULUşU
Güvenli çalıŞabilen ilk dört iŞlem makinası 1873 de Amerikalı FRANK STEPHEN BALDWIN yaptı. Bu tarihten itibaren seri imalata geçilmesi nedeniyle, 1873 yılında Amerika'da Hesap Makinası Endüstrisinin KuruluŞu oldu. 1890 lı yıllarda hesap makinaları ve daktilo makinaları alanında önemli geliŞmeler sağlamıŞtır. Böylece hesap tutma ve yazım iŞlemleri kolaylaŞtı.
1.2.7 İLK OTOMATİK BİLGİSAYAR
IBM Şirketi ilk önemli atılımını 1937 yılında yaptı. Howard üniversitesinden Howard Aiken ve Dr. Brown 'a polinomla-rın çözümünü sağlamak üzere yeni bir bilgisayar geliŞtirmeleri için kredi açtı. Yedi yıllık çalıŞma sonunda1944'teHarvar Mark 1 adı verilen bir bilgisayar üretildi.Bilgisayarda 760 000 eleman vardı. Kabloların uzunluğu 700 km idi.

Bu bilgisayar o güne kadar yapılanlara göre dahageliŞmiŞ olmakla beraber yine ELEKTROMEKANİKbiryapıya sahipti. Mark 1, delikli kağıt Şeritle çalıŞan, dört iŞlemi yapabilen, verilen değerleri karŞılaŞtırabilen, depoladığı bilgileri kullanabilen bir makinaydı ve oldukça geniŞ bir yer kaplıyordu.
Mark 1, İnsan müdahalesi olmadan süreklihizmetgören, ilk sayısal otomatik bilgisayardır. Mark 1'densonra Mark 2, Mark 3, Mark 4 yapılmıŞtır.
(4)
1.2.9.1 BİRİNCİ KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1945 - 1959 )
- ELEKTRON LAMBALI BİLGİSAYARLAR -
ENIAC
Birinci KuŞak Bilgisayarların Teknik (tm)zellikleri
Birinci KuŞak bilgisayarları bugünkü bilgisayarlara göre çok yavaŞ olmasına rağmen, elektromekanik makinalarsaniyede bir iŞlem yaparken bunlar 3000 iŞleme kadar çıkabiliyordu. Yani çalıŞma hızı 3000 Hz idi.
Programlama Dili: Makina dili. 1957'den sonra kısmen
Fortran.
Ana Bellek Türü : çekirdek bellek veya tambur bellek
GiriŞ-çıkıŞ Elemanı : Delikli kart, delikli Şerit ve mag
netik bant.
üreten Firmalar : IBM,UNIVAC,RCA,NCR,MONROE,
IBM firması IBM 650, IBM-700, 702,
704, 705, 709gibi bilgisayarları
üretmiŞtir.
Diğer (tm)zellikler: - çok yer tutması.
- Fazla ısınması.
- Hava KoŞullarından etkilenmesi
- çok enerji sarfetmesi
- Sık arıza yapması
- Sürekli bakıma ihtiyaç duyması
- İŞletme masraflarını büyüklüğü
- çalıŞma hızının düŞük olması
(5)
1.2.9.2 İKİNCİ KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1959 - 1964 )
- TRANSİST(tm)RLü BİLGİSAYARLAR -
İkinci KuŞak Bilgisayarların Teknik (tm)zellikleri
İŞlem hızı saniyede 200 milyon iŞlem mertebesine ulaŞtı.
Diğer bir deyimle çalıŞma hızı mikrosaniyeler mertebesine yük
seldi.
Programlama Dili: Makina dili. Fortran,Algol ve Co
bolprogramlamadilleri geliŞti.
çoklu programlama teknikleri kıs-

men uygulama alanına konuldu.

Ana Bellek Türü : Kapasitesi 64 Kb kadar çıktı.
GiriŞ-çıkıŞ Elemanı : Magnetik disk ilk defa kullanılma-
ya baŞladı.
üreten Firmalar : IBM,UNIVAC,RCA,NCR,MONROE,
Diğer (tm)zellikler:
- Bilgisayar boyutları küçüldü.
- Soğutma sorunu çok azaldı.
- Enerji sarfiyatı asgariye indi.
- Arıza oranı çok düŞtü.
1.2.9.3 üçüNCü KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1964 - 1970 )
- ENTEGRE DEVRELİ BİLGİSAYARLAR -
Bu bilgisayarlardaki geliŞmeler Şunlardır
- Hacim çok küçüldü.
- Güç sarfiyatı çok azaldı.
- Maliyetler düŞtü.
- çalıŞma hızı arttı. EriŞim hızı nano sn. ( saniyenin
milyarda biri ) mertebesine indi. 80 nano saniye
- Bellek kapasitesi büyüdü.
- çoklu kullanım geliŞti.
- çalıŞma güvenliği arttı.
- GiriŞ - çıkıŞ birimlerinin hızları arttı ve hacimleri küçüldü.
- Uzak mesafe bağlantıları baŞladı.
- Programlama metodları geliŞti.
- İlk olarak micro bilgisayar üretildi.
- İŞletim sisteminde ve Data Base yönetim sisteminde
geliŞmeler baŞladı.
(6)
Programlama Dili: Makina dili. Forthran, Algol ve Co
bolprogramlamadilleri geliŞti.
çoklu programlama teknikleri geliŞ
tirilmeye devam edildi.
Ana Bellek Türü : çekirdekbellek,tamburbellek,
flip - flop bellek olmakla beraber
ikincikuŞakbilgisayarların80 katı
GiriŞ-çıkıŞ Elemanı : Delikli kart, delikli kağıt Şerit,
klavye, printer, magnetik mürekkep
okuyucular, optik okuyucular.
üreten Firmalar : IBM'in system/360'ı üretmesi büyük
bir olay olmuŞtur. Bu 6 tür bilgi-
sayardan oluŞan bir aileydi. Tama-
men değiŞikyapıda projelendiril-
miŞti. Spectra (RCA) 70.
N O T :Bilgisayar alanındakien önemli geliŞmeler
üçüncü kuŞak döneminde gerçekleŞtirilmiŞtir.
1.2.9.4 D(tm)RDüNCü KUşAK BİLGİSAYARLAR ( 1970 - ???? )
1970'lerin en büyük olayı INTEL firmasınca MICROİşLEMCİLERİN(MICROPROCESSOR) imalıydı. Daha önceki bilgisayarlarda CPU ( Merkezi İŞlem Birimi ) dağınık entegre devrelerden oluŞuyordu.
VLSI ( Very Large Scale Integration ) tekniği ile üretilen birçok entegre devrenin yapabileceği iŞlem bir tek entegre devreye sığdırılmıŞ ve böylece yerden ve maliyetten çok önemli kazanç sağlandı.
Microbilgisayarların küçüklüğü, ucuzluğu ( ne kadar ucuz olduğunu hepiniz biliyorsunuz ) kullanılma kolaylığı ve kiŞilere kadar hizmet verecek hale gelmesi nedeniyle, kiŞisel bilgisayar ( Personnel Computer ) olarak anılmıŞlardır. Daha basit yapılı olanları EV Bilgisayarı adıyla piyasıya çıkarıldı.
Micro Bilgisayarların genelde masa üzerine konularak kullanılması nedeniyle bir adıda Masaüstü Bilgisayarı ( Desktop Computer ) olarak yayıldı. Teknolojinin geliŞmesiylegünümüze kadar bilgisayarlar küçüldü; LAPTOP ( Dizüstü ), Notebook (Defter) bilgisayarlar piyasaya çıktı. Micro Bilgisayarlar geliŞmelerine devam etmektedir...
(7)
2. BİLGİSAYARIN çALIşMA YAPISI
Bilgisayar bir iŞlemi yürütürken, diğer bir deyimle iŞle
vini yerine getirirken komut ve veriler hangi devrelerden ge-
çerek sonuç bilgilerini vermektedir. Bilgisayarı oluŞturan bi
rimler iki kısımda incelenmektedir.


   • Ana İŞlemci ( Main Board )
   • çevre Birimleri ( Peripheral Units )
Ana İŞlemci üç Bölümdür :
 • Merkezi İŞlem Bölümü (Central Processing Unit - C.P.U)
 • İç Bellek ( Main Memory )
 • Denetim Birimi
çevre Birimleri de üç bölümdür :
 • GiriŞ Birimleri ( Input Units)
 • çıkıŞ Birimleri ( Output Units )

 • GiriŞ - çıkıŞ Birimleri ( Input - Output Units )

2.2.1 GİRİş BİRİMLERİ ( INPUT UNITS )
1- Klavye ( Keyboard )
2- Delikli Kart Okuyucu ( Punched card readder )
3- Delikli Kağıt şerit Okuyucu
4- IŞık Kalemi
5- Optik Okuyucular
6- Kodlu çubuk Okuyucu( Scanner ) ( Barcod )
7- Magnetik Mürekkep Okuyucu
8- Mouse( Fare )
9- Oyun Kolu( Joy stick )
(8)
2.2.2 çIKIş BİRİMLERİ ( OUTPUT UNITS )
1- Ekran( Display )
a- Bilgisayarın Kendi Ekranı ( CRT veya LCD )
b- Bilgisayara ait dijital display
c- Televizyon Ekranı veya seyyar bir ekran ( Monitör )
2- Yazıcı ( Printer )
3- şekil çiziciler( Plotter )
4- Mikro filme kayıt edici Sistem
5- Ses çıkıŞı
6- Terminaller ( Yalnızca çıkıŞ yapılan, akılsız bil. )
2.2.3 GİRİş - çIKIş BİRİMLERİ ( INPUT - OUTPUT UNITS )
1- Delikli Kart ve delikli kağıt Şerit
2- Magnetik Band
3- Disk
4- Disket
5- Ram - Disk Bellek
6- Magnetik Kabarcıklı Bellek
7- Optik Disk
8- Magnetik Tambur
9- Akıllı Terminaller
10- şebeke OluŞturan Bilgisayarlar
11- Uzak Mesafe Bilgisayarları
KLAVYEDE BULUNAN TUşLAR
 • A..Z 'ye Harfler.
 • 0..9 'a Rakamlar.
 • Noktalama İŞaretleri ( . , : ; ? ' ö vb. ).
 • Matematiksel İŞaretler ( /, *, -, + ).
Bilgisayarda iŞaret olarak toplama ve çıkarma aynı kalırken
çarpma star (*) iŞareti, bölme slash (/) iŞaretiyle temsil
edilir.
 • (tm)zel iŞaret ve semboller ( ^ $ % & @ ~ | vb. ).
 • F1..F12 'ye Kadar Fonksiyon TuŞları.
 • (tm)zel TuŞlar.


Howard Hathaway Aiken’in yönettigi bir ekip 1937 yilinda Mark-1 adi verilen ilk otomatik dijital bilgisayari yapmayi basardi. Elektromekanik rölelerle çalisan bu bilgisayar dört islemin yani sira logaritma ve trigonometri fonksiyonlarini çözen özel (alt) programlari vardi. Bu bilgisayar da delikli kart sistemiyle çalisiyordu. Yavasti; bir çarpma islemi 3-5 saniyede yapilabiliyordu. Buna ragmen otomatikti ve uzun islemleri tamamlayabiliyordu. Mark-1, Aiken’in yönetiminde tasarlanan ve yapilan bilgisayar dizilerinin ilkioldu.Bubilgisayarlabugünküanlamdabilgisayardönemibaslamistir.

Ikinci Dünya Savasinda ordu için hizli bilgisayarlara ihtiyaç duyulmasiyla bu alandaki çalismalar tekrar hizlandi. J.Presper Eckert, John W.Mauchly ve çalisma arkadaslari, elektron tüplerini kullanarak ilk elektronik dijital bilgisayar olan ENIAC’i 1945 yilinda yapmayi basardilar. Bu bilgisayar yine delikli kart sistemini kullanmistir; 167 m² yer kapliyor ve yaklasik 180 kWh elektrik harciyordu; ayrica tasarlanmis oldugu belirli programlari çalistirmada verimliydi. Bunlara ragmen ENIAC ilk basarili yüksek hizli elektronik bilgisayar kabul edilir. Von Neumann’in teorik çalismalari sonucunda ilk programlanabilir elektronik bilgisayarlar kusagi 1947 yilinda ortaya çikti. Bunlarin islem hizlari çok daha büyüktü ve en önemlisi RAM bellek kullanabiliyordu. Bu bilgisayarlar makine diliyle programlaniyordu. Bu grup bilgisayarlar, ilk ticari uygunluga sahip olan EDVAC ve UNIVAC serilerini kapsar. Ticari amaçli ilk bilgisayar UNIVAC-1adiyla 1952yilinda piyasaya sürüldü.


Elektrik-elektronik alanindaki hizli gelismeler ve bilgisayarlarin ticari amaçla kullanilmaya baslanmasi, bilgisayar alanindaki çalismalari ve gelismeleri inanilmaz ölçüde artirarak günümüze kadar gelinmistir. Özellikle 1960’li yillardan sonra gerek bilgisayar yapim teknolojisinde, gerekse bilgisayar programlama dilleri açisindan büyük gelismeler yasanmistir. Bu arada bilgisayarlarda entegre devreler kullanilmis, hizlari ise hayal edilemeyecek seviyelere ulasmis, boyutlari çok küçülmüs, fiyatlari da herkesin alabilecegi kadar ucuzlamistir. 1980’li yillarda PC (Personel Computer)’lerin üretilmesiyle artik bilgisayarlar evlere dahi girmistir. Son yillarda bilgisayarlar ceplere sigacak kadar küçülmüstür.

Bilgisayar, elektrik enerjisiyle çalışan elektronik bir makinedir. Kendisine verilen bilgileri alır, saklar, üzerinde işlemler yapar. Gerektiğinde bu bilgileri yazıcı gibi birimlerle çıktı olarak verir. En basit tanımla bilgisayar, kendisine verilen bilgileri kullanarak yeni bilgiler elde eden makinedir.

Bir bilgisayar iki temel birimden oluşur.

Birincisi, Donanım: Bilgisayarın gözle görülen birimlerden olup klavye, ekran, maus, yazıcı, kablolar, kasa, elektronik devreler ve benzeri kısımlardan oluşur. Bir bilgisayarın donanım sistemini oluşturan temel birimler şunlardır: Aritmetik ve mantık birimi, kontrol birimi, bellek, giriş ve çıkış birimleridir.

İkincisi, Yazılım: Bilgisayarın donanımını kullanabilmek ve bilgisayarı çalıştırabilmek için kullanılan programlar topluluğudur.

Bilgisayarın elektronik birimleri kasanın içinde bulunur. Kasaların bazıları dik, bazıları da yatay olarak tasarlanmıştır. Kasanın, bilgisayar parçalarının yerleştirebileceği büyüklükte olması gerekir.

Bilgisayarın tarihçesine baktığımızda; dört temel işlemi gerçekleştirmek amacıyla kullanılan abaküs, basit bir alet olmasına rağmen, bilgisayarın başlangıcı olarak ifade edilir. Bilgisayara veri girişi işlemlerinde, günlük hayatta kullanılan harf ve rakam gibi sembollerden yararlanılır. Bilgisayar bunları kendi anlayacağı şekle dönüştürür, bilgisayarda kapasite depolama birimi byte olarak ifade edilir.

Fransız Pascal, 1642 senesinde vergi tahsildarı babasına, yardımcı olacağını düşündüğü bir makine geliştirdi. Küçük tekerlekler biraz çevirilince, toplama veya çıkarma işlemleri otomatik olarak yapılabiliyordu. Ancak geçimlerini saatler alan hesap işlerinden kazanan kâtipler, Pascal’ın makinesini bir rakip olarak gördüler ve ona hiç iltifat etmediler.

Bir süre sonra Alman matematikçisi Wilhelm, bu makineye çarpma ve bölme işlemlerini yapabilme yeteneğini kattı. Wilhelm’e göre değerli insanlar, tıpkı esirler gibi hesaplama işinde saatler kaybetmeye layık değillerdi.

1948 yılında transistörlerin kullanımıyla bilgisayarların ağırlıkları azaltılmaya, hacimleri küçültülmeye, bellek kapasiteleri ve hızları artırılmaya başlanmıştır.

1963 yılından sonra birden fazla transistörün birleştirilerek entegre devrelerin bulunması, bilgisayarın gelişimini daha da hızlandırmıştır. Bilgisayar alanında kısa sürede yaşanan bu önemli gelişmeler sayesinde, tonlarca ağırlıkta, yavaş işlevi yapabilen modellerden, milyonlarca işlemi çok kısa sürede yapabilen, lap-top (elde taşınabilen) ve hatta cebe girebilen modeller geliştirilmiştir. 1946 yılından sonra bilgisayarları dört kuşak olarak ele alabiliriz.

Birinci Kuşak Bilgisayarlar: 1946-56 yılları arasında vakumlu tüpler kullanılan bilgisayarlardır.

İkinci Kuşak Bilgisayarlar: 1957-63 yılları arasında tüplerin yerine transistörlerin kullanıldığı bilgisayarlardır.

Üçüncü Kuşak Bilgisayarlar: 1964-79 yılları arasında kullanılan entegre devrelerin kullanıldığı bilgisayarlar.

Dördüncü Kuşak Bilgisayarlar: 1980’den sonra transistörlerin yerine mikrociplerin kullanıldığı bilgisayarlardır. Bu gün kullandığımız bilgisayarlar bu kuşağa aittir. Ancak her gün yenilikler eklenmekte, bilgisayarların çalışma hızı ve kapasitesi arttırılmaktadır. Bu yıllarda Amerikan ve Japon teknolojilerinin elektronik ve küçültme alanındaki ürünü olan ev bilgisayarları ortaya çıktı.14 Şubat 1946′da duyurulan ilk bilgisayar ENIAC’tan bu yana çok şey değişti…
KOCA DEV:Saniyede 5 bin toplama yapabilen ENIAC aynı süre içinde 357 çarpma,38′de bölme yapabilmekteydi.30 metre uzunluğundaki,neredeyse 3 metre boyundaki,içinde 18 bin vakum tüpü,
70 bin resistans,10 bin kapasitör,6 bin switch,1500 “relay” olan bu “bilgisayar” 30 ton ağırlığında ve fiyatı 500 bin dolardı.
Tarihin ilk bilgisayarı ENIAC(Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer) varlığını,malesef 2.Dünya Savaşı’na borçludur.O tarihlerde düşmanın şifreli haberleşmesini çözmek amacında olan A.B.D. hem böyle bir işi gerçekleştirmek,hem de balistik hesaplamalardaki bir takım problemlerin önüne geçmek için Maryland’deki Balistik Araştırma Laboratuvarı’na ENIAC’ın geliştirilmesi için talimat verir.John Mauchy,Presper Eckert gibi uzmanların üzerinde çalıştığı ENIAC 1945 Kasım ayında tamamlanır.Savaşı,birkaç ayla ıskalamıştır. En azından,hidrojen bombasının hesaplamalarında kendisinden yararlanılacaktı.14 Şubat 1946′da kamuoyuna tanıtılan ENIAC,30 saniye içinde hedefe varacak olan bir havan topunun havadaki seyrini 20 saniye içinde hesaplayabiliyordu.Neyse ki,ondan bu yana çok şey değişti.
1948 IBM bellekte saklı izlenceli bilgisayarı SSEC’i gerçekleştirdi.
1957 İlk yüksek düzeyli dil FORTRAN gerçekleştirildi.
1971 Intel ilk mikroişlemcisi 4004′ü satışa sundu.
1972 Intel 8 Bitlik 8008′i duyurdu.
1973 Intel 8080 işlemcisini satışa sundu.
1975 Zilog,Z80 işlemcisini duyurdu. Scelbi,Intel 8008 işlemcili bilgisayarını tanıttı. Objective Design ilk mikro bilgisayar oyunu olan Encounter’i çıkardı. MITS’in Altair 8800′ü ile kişisel bilgisayar pazarı doğdu.Altair 8800,Intel 8080 işlemcisi üzerine kurulmuş ve 256 byte belleğe sahipti.Şirket bir yılda 2000 adet üretti.
1976 6502 tabanlı Apple-I doğdu.

external image eniac.jpg
1977 X25 paket anahtarlama ağ iletişim protokolu standartı olarak benimsendi.6502 tabanlı Apple-II satışa çıktı.Makinenin 16 KByte’lık belleği 48 K’ya çıkarılabiliyordu.Ohio Scientific Instruments,ROM’da MSBasic taşıyan ilk micro bilgisayarı sundu. Micropolis,8″disk kapasitesindeki 5,25″ floppy disk sürücüsünü satışa sundu. Digital Research,ilk kuşak PC’lerde çalışan CP/M işletim sistemini geliştirdi. Commodore Business Machines,Commodore PET’i(Personel Electronic Transactor) tanıttı.6502 tabanlı makine 4 KB RAM’e,14KB ROM’a, klavye,ekran,kaset sürücüsü ve 8K MS Basic’e sahipti.
1978 6502 işlemci kullanan Atari 400 ve 800 modelleri satışa sunuldu.Epson America MX-80 nokta vuruşlu yazıcısını tanıttı. Apple ve Radio Shack 5,25″ sürücülerini duyurdular. Houston Instruments, HiPlot çizicisini tanıttı. Summagraphics,Bit Pad isimli ilk sayısallaştırıcıyı duyurdu.
1979 Hayes Microcomputer, Micromodem 100′ü duyurdu.Modem otomatik çevirme ve cevaplama özelliklerine sahipti. 110-300 bps’de iletişim sağlıyordu. Intel,IBM PC’lerde kullanılacak olan 8088′i üretti. Xerox,DEC ve Intel,Ethernet’i duyurdular.
1981 IBM kişisel bilgisayarını duyurdu.8088 işlemcili makine 64 KB belleğe ve bir adet 5,25″disket sürücüye sahipti. Epson America,belki de ilk dizüstü bilgisayar olan HX-20′yi satışa sundu.Makine 1,5 Kg’dan hafif ve 6801′in kullandığı CMOS tipini kullanıyordu.16 KB belleği bulunan makinenin 20 karakter-4 satırlık bir ekranı vardı.
external image eniac-01.gif
1982 Compaq Computer,IBM PC uyumlu Compaq Portable’ı tanıttı. Commodore 64 tanıtıldı. Lotus, 1-2-3′ü tanıttı.Intel 286 işlemcisini duyurdu. Peter Norton,Norton Utilities’i tanıttı. Autodesk,PC’ler için CAD sistemi olan AutoCAD’i çıkardı.
1983 Novell,ilk ağ işletim sistemi Netware’i tanıttı. IBM,10 MB sabit disk eklediği XT’yi duyurdu. Microsoft Word’ü üretti(duyurdu). Borland,CP/M ve 8088 için Turbo Pascal’ı tanıttı. Microsoft,Windows’u duyurdu, ama ürünü ik yıl sonra çıkardı. AT&T,Unix System V’i duyurdu.
1984 Hewlet Packard Laser Jet’i üretti. IBM,286 işlemcili AT makinesini tanıttı.256 KB belleğe sahip makine,16 bit veriyolu kullanıyor ve yüksek hacimli disket sürücüye sahipti.
1985 IBM,Token Ring ağını tanıttı.Intel 386 işlemcisini duyurdu. Microsoft sonunda Windows 1.0′ı satışa sundu.
1986 Compaq,ilk 386 makinesini üretti.

1987 IBM,PS/2 serisini ve OS/2′yi tanıttı. Microsoft Excel’i,Borland’da Quattro’yu piyasaya sürdü.
1988 Intel 386 SX işlemcisini üretti.
1989 Novell,Netware 386′yı duyurdu.Lotus,Groupware uygulaması Notes’u satmaya başladı. Compaq, EISA tabanlı sistemlerinde çok işlemci kullanmaya başladı. Compaq, 8086 ve 286 tabanlı Notebook’larını tanıttı. Grid el yazısını tanıyan GridPad’i üretti.
external image mark1.jpg
1990 Microsoft,Windows 3.0′ı çıkardı.
1992 Microsoft,Windows 3.1′i,IBM ise OS/2.0′ı duyurdu.
1995 Microsoft,Windows 95′i aynı anda bütün ülkelerde satışa sundu.
1998 Microsoft Windows 98′i tüm ülkelerde aynı anda satışa sundu.


NOT:BİLGİ PORTAL COM DAN ALINMIŞTIR
www.ogretmenlerforumu.com

BİLGİSAYARA GİRİŞ
BİLGİSAYAR: Bilgisayar verilen bilgileri belirlenen bir programa göre isteyen veya geriye gönderen 2 lik sayı sisteminde oluşturulmuş elektronik devrelerden müteşekkil; çok yönlü bir cihazdır.
BİLGİSAYAR KULLANIM ALANLARI: Başta toplumu yakından ilgilendiren; Bankacılık, vergi, hukuk, ticaret, pazarlama, işletme, mühendislik ve bilimsel tüm alanlarda zorunlu bir ihtiyaç olarak kullanılmaktadır.
BİLGİSAYAR TÜRLERİ: Bilgisayar özel karakterleri olan bir hesaplama aracıdır. Yaygın olarak kullanılan 2 tür bilgisayar vardır. ÖR: Sayma tekniği; ölçme tekniği .
BİLGİSAYAR KAPASİTE BİRİMLERİ: Bilgisayarda bilgiyi ( datayı) temsil eden 2 kavram vardır.
BİT: O Ve 1’lerden oluşan bilgidir. En küçük kapasite birimidir.
BYTE: 8 Adet bit’ in yan yana gelmesinden oluşan bilgi birimidir. 1 byte ile 28 bit’ lik yani 256 karakter ifade edilir. Grafik, karakter gibi bilgileri üzerinde toplar.
KBYTE: 1024 byte’ ten oluşur.= 210 bit
MBYTE: 1024 byte’ ten oluşur. = 220 bit
GBYTE: 1024 Mbyte’ ten oluşur.= 230 bit
TERABYTE: 1024 Gbyte’ ten oluşur. = 2 40 bit
COMPUTER

HARDWARE SOFTWARE
(DONAMIM) (YAZILIM)

HARDWARE (DONANIM) : Bilgisayarın bünyesinde bulunan her türlü mekanik ve elektronik cihazları (donanım) oluşturur .
DONANIM ÖĞELERİ:
----- Giriş Birimleri ( Input Units)
----- Çıkış Birimleri (Ostput Units)
----- Merkezi İşlem Birimleri (CPU)
----- Bellekler (Memories)
----- İletim Hatları (Buses)

SOFTWARE (YAZILIM): Bilgisayarın istenilen işlemleri yapabilmesi için gerekli olan komutlar topluluğuna yazılım denir.
1. Sistem Yazılımları: Yazılım ile donanım arasındaki işleri yöneten ve aracılık yapan yazılımlardır.
ÖR: Wın95, Wın98, NT Workstation, NT Server.
2. Uygulama Yazılımları: Son kullanıcı ve programların işletim yazılımları üstünde uygulama çalıştırmayı sağlar.
NETWORK :Birbiriyle bağlantılı olarak çalışan birden fazla bilgisayarın ifade edilmesidir. 2 çeşit bağlantı şekli vardır.
1—LAN (Local Area Network) : Bir yönetici birden fazla bilgisayarı yönetir.
SERVER


WORKSTATİON

2—WAN (Wide Area Network): Geniş çalışma ağıdır. Birden fazla LAN’ ın birleşmesi ile oluşur.

SERVER

SERVER


Workstatıon
GİRİŞ VE ÇIKIŞ ÜNİTELERİ
1. Ekran: Renkli-Monitör Dijital
2. Klavye: Q ve F olmak üzere Türkçe 2 tip klavye vardır.
3. Yazıcı: Makinedeki dosyaların çalışmasını sağlar
4. Disket: Makinedeki bilgilerin başka makinelere taşınmasını sağlar.
5. SabitDisk (HDD): Makinedeki bilgileri toplayan ve yazılımı yöneten cihazdır. ÖR: 2.1 , 3,2 Vb .
6. Maus: Klavye gibi direk girin ünitesidir. AT ve PS/2 olarak 2 çeşidi bulunur.
VERİYOLLARI
Paralel ve seri olarak 2 yoldan oluşmaktadır.
Seri veriyolları 9 pin’ lik portlardan “Erkek”
Paralel veriyolları 40 pin’ lik portlardan “Dişi” oluşmaktadır. Veriyolları bilgisayarın çevre birimleri ile arasındaki bağı oluştururlar.
Maus: Com Portuna / Seri
Yazıcı: LTP1 Portuna / Paralel’ dir
Klavye: AT/PS2 Portuna
GİRİŞ—ÇIKIŞ KAPILARI
PORT: Bilgisayarın diğer çevre aygıtları ile ilişkisini sağlayan bağlantı noktalarına “port” denir.
SERİAL PORT: Erkek Port’ tur 9-25 arasında Pini bulunmaktadır. Fare modem bağlanır. Com1, Com 2 diye çoğaltılır. Communication’ dan gelir.


PARALEL PORT: Dizi konnektördür. 25 ile 40 arasında pini vardır. Yazıcı girişidir. LPT1 – LPT2 olarak değişir.


OYUN PORTU: Ses kartına
MONİTÖR PORTU: Ekran kartıdır. AT/ PS/2 Portu Klavyeye AC/İN: Güç kaynağı girişidir.
KASA ÇEŞİTLERİ
Kasa, bilgisayar içinde bulunan donanımların birarada bulunmasını sağlayan mekanik donanımın adıdır.
3 ÇEŞİT KASA VARDIR
---AT KASA (MİNİ TOWER) --- ATX KASA (MİDİ TOWER) --- DESKTOP CASEBİLGİSAYAR DONANIMI
1. POVER SUPPLY: Güç kaynağı kasa içinde bulunan elektronik cihazların elektrik ile beslenmesini sağlayan elektronik cihazdır.
a) Watt: Güç kaynağı kapasitesi watt birimi ile ölçülmektedir. P= V*I ile bulunur. Bir bilgisayar ortalama 200 watt enerji harcar.
b) AC: Şehir şebekelerinde kullanılan akımdır.
İŞLEVİ: Power Supply şehir şebekesindeki akımı düşürür veya doğrultur.
2. KESİNTİSİZ ÜNİNTERABLED
Power Suplu(Kesintisiz Güç Kaynağı): Elektrik kesintisi, şehir şebekesindeki dalgalanmalar ve frekans değişimleri bilgisayara ve verilere zarar verebilir.
Bu tür etkilerden UPS yardımıyla korunulabilir .Ayrıca UPS verileri kaydetmenizi kısa süre de olsa çalışmaya zaman verir. Çoğu UPS aşağıdaki özelliklere sahiptir.
------ Otomatik Voltaj Regülasyonu (Otomatik Gerilim Düzenlemesi).
------ Çalışma Aralığı (155-255 V).
------ Tam Yükle Çalışma Süresi (6-8 dk. ).
------ Aşırı Yükle Göstergesi.
------ Auto Startup.
------ DC (Direk Akım).
------ Kısa Devre Koruması.
------ Akü Değişimi
3. MAİNBOARD (Anakart): Bilgisayar çevre donanımlarını, belleklerini ve merkezi işlem birimini bünyesinde birleştiren elektronik devrenin adıdır. Bu cihaz bilgisayarın ana parçasıdır. Her geçen gün değişen CPU ‘lara göre yeni anakart üretilmektedir.
İlk anakartlar işlemciler ile tümleşik idi. 2 çeşit anakart ailesi vardır. 430 HX, 430VX, 430 TX. Bu anakartlar NMX işlemcilere göre(Socet 7) tasarlanmıştır. 440 LX, 440 AX, 440 BX6H. Bu anakartlar Pentium II. işlemcilere göre (KOT1) tasarlanışlardır. 430 ailesinden farkı AGP (Acelerated Graphik Port) un bulunmasıdır.
4.RAM (Read Access Memory) :Bilgisayarın ana kart hafızasıdır. Elektronik devre elemanlarından oluşur. Üzerinde verileri saklayan Flip- Floplardan oluşmuş entegreler vardır. Verileri saklarken enerjiye ihtiyaç duyar. Bilgisayar kapandığında kendini sıfırlar. RAM veri saklama ortamı değildir. Bu hafızada programlar ve işlenecek veriler çalıştırılır. 60-70 noune saniye (10-9 saniye) civarında çalışır. RAM (Read Access Memory) = ( Rastgele Erişimli Bellek)
HDD İLE RAM ARASINDAKİ FARKLAR
a) RAM hafıza HDD ten çok hızlıdır.
b) Bilgiler HDD te plakalar üzerinde saklanırken RAM da çip’ ler üzerinde saklanır.
c) RAM uçucu hafızaya , yani elektrik kesilince içeriği silinen . HDD ise kalıcı hafızadır.
5.ROM : Sadece okunma özelliği vardır. Veriler 1 defaya mahsus olmak üzere yazılır ve üstünde değişiklik yapılamaz.
6.CACHE MEMORY: Bu belleğin görevi Mikroişlemci diskten okuma yazma yaptığında yavaş olan disk ile kendisi arasında hız dengesini sağlar. 2 Çeşittir.
1.WRİTE TROUGHT: Okumayı hızlandırır
2. WRİTE-BACK TROUGHT: Okuma ve yazma işlemini hızlandırır.
CPU (Central Process Units): Mikroişlemciler yarı iletken teknolojisi ile oluşmuş devrelerin birleşmesi ile meydana gelen chiplerdir. Mikroişlemcilerin karakteristiklerini belirleyen bazı etmenler vardır.
a) Saat Hızı : Tüm MP ler işlem hızlarının değişmesini sağlayan sistem saatlerine sahiptirler. MHz ile ölçülür. ÖR: Pentium III. 500 MHz.
c) İzlem: ??????????????????????
İŞLETİM SİSTEMLERİ
1. DOS
2. WINDOWS 95
3. WINDOWS NT 4,0 WORKSTATİON 4. WINDOWS NT 4,0 SERVER
DOS (Disk Operating System)
MS-DOS: Disk işletim sistemi, çevre üniteler ile bilgisayar arasındaki giriş/çıkış(in pıt/autput) işlemlerini, programların çalıştırılmasını ve dosya işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
Bu işletim sistemi programları ve verileri (data) Hdisk üzerine yazan, silen, isim değiştiren veriler üzerinde değişiklik gibi bir çok işlemi yapan komutları içerir.
İç ve Dış Komutlar
DOS’ ta her hangi bir dosyayı ihtiyaç duymadan çalıştıran komutlara İç Komutlar denir.
DOS’ ta çalışması için program dosyasının olmasına ihtiyaç duyan komutlara dış komut denir. Dış komutları çalıştırabilmek için o komutun program dosyasına ihtiyaç vardır. Mesala; FORMAT komutunu kullanabilmek için Format .com dosyasına ihtiyaç vardır.
İÇ KOMUTLAR DIŞ KOMUTLAR
DIR FORMAT
COPY XCOPY
DİSKCOPY
CD. ATTRIP
MD CHKDSK
RD
TYPEE
. .
. .
. .
Vb . Vb .
PROGRAM: Çeşitli uygulamaları gerçekleştirmek için hazırlanmış yazılımlardır. MS-DOS altında çalıştırabileceğiniz programlar 3 değişik uzantı alırlar. Bunlar; com, exe, bat.
DOS Programları belli bir dizin içinde harddiskte saklamak için dizin (Klasör veya directory) yapısını kullanır.
DOSYA ve DİZİNLERİN LİSTELENMESİ: Bu işlem için DOS ‘un “DIR” komutu kullanılır. Çıkan listede “DIR” ile belirlenmiş olanlar dosya değil dizindir. Diğerleri ise dosya dır.
KOMUT SATIRLARI :
1. DIR/P : Dosya ve dizinleri sayfa sayfa listeler.
2. DIR/W: Detayları görmeden sadece isimleri listeler.
3. DIR/S Bulunan dizindeki dosya ve alt dizinlerin içindeki dosyaların tümünü listeler
4. DIR *.EXE Uzantısı EXE olan bütün dosyaları listeler.
5. DIR A*.EXE Baş harfi A olan ve uzantısı EXE olan bütün dosyaları listeler.
6. DIR A*.E* Baş harfi A ve uzantısının baş harfi E olan bütün dosyaları listeler .
7. DIR *. Uzantısı olmayan dosyaları listeler.
8. DIR A*. Baş harfi A olan uzantısı olmayan bütün dosyaları listeler.
9. Bir dosyayı alt dizinleri de tarayarak bu dosyanın nerede olduğunu bulmak için;
DIR HANDE.DOC/S Komut dizinimi kullanılır.
10. DIR /AD Sadece dizinleri listeler.
11. DIR /AH Gizli dosyaları listeler.
12. DIR /AR Sadece okunabilir dosyaları listeler.
13. DIR /AS Sadece sistem dosyalarını listeler.
14. DIR /OD Tarihe göre listeler.
15. DIR /ON İsim sırasına göre listeler.
16. DIR /OE Uzantıya göre listeler
NOT: BREAK: Kontrol
DİZİN DEĞİŞTİRME:
Klasör=Dizin=Directory
Dizin Değiştirme:(Change Directory) Dizin değiştirmede “Cd dizin adı” komutu kullanılır. MS-DOS’ un iç komutudur.
C:\> Cd dizin adı
C:\> DOS>Cd..
C:\> olur.
C:\> DOS\COMMAND>Cd..
C:\> olur.
Dizin Yaratma: Yeni bir dizin yaratmak için “MD” komutu kullanılır.
C:\> MD MUSTAFA “MUSTAFA” isimli bir dizin yaratılır.
Dizin Silme:(Release Directory) Bir dizini veya alt dizini silmek için “RD” komutu kullanılır.
C:\>RD MUSTAFA
Dizin Listesi Ve Dosyaları Gösterme: Harddiskteki dizinleri ve bu dizinlerin içinde bulunan alt dizinlerin listesini görmek ve bu listede ile birlikte dosya isimlerini görmek “TREE” komutu ile yapılır.
Dosya Kopyalama: Harddisk içinde dosyalarımızı belli bir düzene sokmak, diskete yedek almak için veya disketini harddiske yüklemek için “COPY” ve “XCOPY” komutlarını sıkça kullanırız.
C:\> copy command . com C:\ dos
C:\>Copy con Noter.doc A:\Kurs Programı\NOTER
C:\>Kurs Programı\NOTER\> COPY COŞKUN.DOC A:
C:\>Sözlük>\COPY MUHTAR.EXE A:
(*) (Asterix) İsim yada uzantı yerine geçer. (?) Bir karakter yerine geçer.
C:\>Sözlük>\COPY*.* A:
C:\>Sözlük>\COPY MTU.* A:
C:\>Sözlük>Sözlük*.* C:\Kurs Programı\Murat
COPY A:\*.* C:\Kurs programı
Disket Kopyalama: Orijinal disketlerin tıpkı kopyasını almak için DISKCOPY komutunu kullanırız. Sadece bilgi aktarmak için “XCOPY” ve “COPY” komutları da aynı işi görür.
Dosya Adını Değiştirme: (Ren) Örnek: Ren COŞKUN HANDAN
Eski isim Yeni isim
Ekran Temizleme (CLS) : MS-DOS’ ta ekranı temizler.
Dosya Silme: (Del) Del komutuyla dosya veya dosyalar silinir.
Kullanımı: DEL DOSYA ADI
ÖRNEK: DEL Kurs programı
DEL MUHTAR. EXE (Muhtar isminde exe uzantılı dosyayı siler)
BİLGİSAYARDA ÖLÇÜ BİRİMLERİ

SAKLAMA BİRİMLERİ

Bilgisayarda bilgilerin depolandığı ünitelerin (disket, zip, sabit disk, CD) bilgi depolama kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler bazı ölçü birimleri ile ifade edilebilir. Bilgisayarda kullanılan en küçük ölçü birimi bit'dir. Bit sadece iki değer alabilir: 1 ya da 0. Bu durum mıknatıslanma mıknatıslanmama olarak ifade edilir. Yani bir birim manyetik alanda meydana gelen mıknatıslanma sonucu orası 1 değerini alır. Eğer alan mıknatıslanmamış ise değer 0'dır. Bir bilgisayar 8 bit'i bir araya getirerek bir çok bilgiyi yığınlar halinde toplayabilir. Böylece aşağıdaki gibi bir birim sistemi ortaya çıkar:10001100
é 8 bit = 1 byte é

8 bit = 1 byte
1024 byte = 1 kilobyte
1024 kilobyte = 1 megabyte
1024 megabyte = 1 gigabyte
1024 gigabyte = 1 terabyte

8 bit yani bir byte bir karakter, yani bir harf, rakam ya da semboldür. Yazılardaki boşluklarda bilgisayarda bir byte yer kaplar.

Örnek:

Bu cümle, bilgisayarda sizce kaç byte yer kaplar?
Hesaplayalım:

Bu è 2 byte + 1 byte boşluk = 3 byte
cümle è 5 byte = 5 byte
, è 1 byte + 1 byte boşluk = 2 byte
bilgisayarda è 12 byte + 1 byte boşluk = 13 byte
sizce è 5 byte + 1 byte boşluk = 6 byte
kaç è 3 byte + 1 byte boşluk = 4 byte
byte è 4 byte + 1 byte boşluk = 5 byte
yer è 3 byte + 1 byte boşluk = 4 byte
kaplar è 6 byte = 6 byte
? è 1 byte = 1 byte
Toplam: = 49 byte

Saklama Birimlerinin Türlerine Göre Kapasiteleri

a. Floppy Disket Sürücüler: Eski disket sürücüler 180, 360 ve 720 KB’lık kapasite ile üretilmişti. Şimdi kullanılan disket sürücüler 1.44 MB’lık kapasiteye sahiptir.
b. Zip Sürücüler: Yüksek yoğunluklu disketlerdir. Bunların kapasiteleri 100 ila 120 MB arasındadır. Yani 100 MB’lık bir Zip disket yaklaşık olarak 70 tane floppy disketin alabildiği kadar bilgi alır.
c. CD-ROM / CD-R / CD-RW Sürücüler: Bir CD’nin kapasitesi 650 – 700 MB’ tır. Yani bir CD, yaklaşık olarak 450 tane disketin alabildiği kadar bilgiyi depolayabilir. Yeni teknoloji DVD cd’lerinin kapasitesi ise 18 GB’tır. Taşınabilir saklama birimleri arasındaki en yüksek kapasiteli birim DVD’dir.
d. Sabit Diskler: En yüksek saklama kapasitesine sahip saklama birimleridir. Bilgisayarın ana bilgi deposudur. Bugün piyasada bulunan sabit disklerin kapasiteleri 10.2 GB’tan başlar ve (18 Aralık 2001 tarihi itibarıyla) piyasadaki en yüksek kapasiteli sabit disk Seagate Barracuda ‘dır (181.6 GB).

MONİTÖRLER

Genişlik (inch)
Monitörlerde genişlikleri inch ile ölçülür. 1 inch yaklaşık 2,5 santimetredir.
15” lik bir monitör (15 x 2.5 = 37.5) yaklaşık 37 ekran bir televizyon ekranı büyüklüğündedir.

Tazeleme Hızı (Hz)
Monitörün bir saniyede ekranı yatay ve dikey olarak kaç kez taradığı yani tazelediğini belirtir. Örneğin 72 Hz tazeleme hızına sahip bir monitör ekranı saniyede 72 kez tazelemektedir.

Çözünürlük
Ekrandaki dikey ve yatay nokta sayısını belirtir. Bu rakamlar sabittir. Örneğin 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 2048 x 1536... Buradaki birinci rakam yatay, ikinci rakam dikey nokta sayısını belirtir.

YAZICILAR

Çözünürlük (dpi – dots per inch)
Bir yazıcının kağıt üzerindeki her inch başına (2.5 cm2) basabileceği nokta sayısını belirtir. Örneğin 300 dpi’lık bir yazıcı, 2.5 cm2’lik bir alana 300 nokta basabilir.

Hız (PPM – pages per minute)
Yazıcının hızı dakikada basabildiği kağıt adedi ile ölçülür. Örneğin 5 ppm hızındaki bir yazıcı dakikada 5 sayfa yazı basabiliyor demektir.

DİĞER ÖLÇÜLER

· X: CD-ROM okuma hızını belirtir. Her bir X, saniyede okunan veri büyüklüğü demektir. 1X hızındaki bir CD-ROM saniyede 150 KB veri okuyabilir.
· Mhz: Megahertz bilgisayarın işlemcisinin hızını belirtir. 800 Megahertz’lik bir bilgisayar saniyede 800 milyon işlem yapabilir. (Kaynak: www.dailymac.com)
· KBps: Faks / Modem hızını belirtmekte kullanılır. Açılımı Kilobits Per Second’tur, yani saniyede indirilebilen veri büyüklüğüdür. Bu konuyu biraz açarsak bugün her bilgisayarda kullanılan 56 KBps’lik modemler saniyede 56 Kbit, yani 56000 bit = 7000 byte = 7 KB veri indirebilir. Bu da yaklaşık dakikada 420 KB ve saatte 25.2 MB bilginin İnternet’ten yada başka bir bilgisayardan indirilebilmesi demektir. Tabi bu rakam o modem için maksimum hızdır. Internet bağlantınızın hızına göre bu rakam düşebilir.
· RPM: Sabit disklerin dakika / devir cinsinden hızlarını belirtir. 7200 RPM’lik bir sabit disk içerindeki manyetik teker, saniyede 7200 devirlik bir hızla döner, buda bilgi okuma hızını belirtir.

RAM Belleğin Büyük Olması Neden Önemli?
Windows işletim sistemi ile çalışan bilgisayarlarda programlar, bulundukları saklama birimlerinden sistem hafızası olan RAM’e yüklenerek çalışır. Sistem belleğinin yetmediği durumlarda Windows sabit diskte WIN386.SWP adında bir dosya açarak belli bir alanı alır ve RAM gibi kullanılır. Bu dosyanın büyüklüğü ne kadar büyük olursa bilgisayar o kadar yavaş çalışacaktır. Bu nedenle sistem belleğinin yani RAM’in bugün şartlarında 128 MB ve daha büyük olması uygundur.


WİNDOWS’UN PANO ÖZELLİĞİ (Kes / Kopyala / Yapıştır)Bir yazı yada resim ile çalışırken bazen aynı işlemi tekrar tekrar yapmamız gerekebilir. Örneğin bir resim yaparken aynı ağaçtan resmin farklı yerlerine yerleştirmek isteyebiliriz. Bu iş için yapılması gereken iş normalde aynı nesneyi tekrar çizmek yada tekrar yazmaktır.

Oysa Windows işletim sisteminin Pano özelliği bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. Çoğaltmak yada başka bir yere taşımak istediğimiz nesneleri önce Pano’ya atıp, sonrada panodan geri çağırmak yöntemi ile çoğaltmamız mümkündür.

Pano Nedir?


Pano, çoğaltılacak bir nesnenin geçici olarak kopyalandığı Windows’un özel hafızasıdır.
Pano’nun çalışması üç aşamadır:

 1. Kes: Burada çoğaltılmak yada kopyalanmak istenen nesne bulunduğu yerden silinerek panoya atılır.
 2. Kopyala: Burada nesne yine panoya atılır, ancak bulunduğu yerden silinmez. Panoya yalnızca bir kopyası atılır.
 3. Yapıştır: Bu aşama, nesnenin panodan geri çağrılması ve istenilen yere yerleştirilmesi işlemidir.

Pano Nasıl Kullanılır?


  1. Nesneyi KESmek İçin: Araç çubuğundaki makas tıklanır, yada klavyeden Ctrl + X kısayoluna basılır.
  2. Nesneyi KOPYALAmak İçin: Araç çubuğundaki ikiz kağıt tıklanır yada klavyeden Ctrl + C kısayolu kullanılır.
c. Nesneyi YAPIŞTIRmak İçin: Araç çubuğundaki Pano sembolü tıklanır yada klavyeden Ctrl + V kısayolu kullanılır.

Bilgisayarlar Ve Kullanım Alanları

A. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TEMEL ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bilgisayar, kullanıcı tarafından giriş birimleriyle verilen sözel ve sayısal verileri işleyerek çıkış birimleri aracılığı ile kullanıcısına sunan elektronik aygıtların genel adıdır.
Günlük hayatımıza belkide farkında olmadığımız kadar çok yararlandığımız bilgisayarların yüzlerce türü vardır. Örneğin Mikro Bilgisayarlar, özel bir amaç için programlanmış genel olarak bir tek çipten ibaret olan bilgisayarlardır ve evlerimizdeki televizyon, müzik seti, buzdolabı, fırın gibi elektronik eşyalar içersinde yer alırlar.
Ancak bizi daha çok ilgilendiren, evlerde, okullarda ve işyerlerinde yaygın bir şekilde kullanılan PC’ler, (Personal Computer) yani kişisel bilgisayarlardır.

Kişisel Bilgisayarlarda Çalışma Mantığı


Bilgisayar kullanımında en önemli unsur “İNSAN”dır. Bilgisayar bildiğimiz gibi bir bilgi işleme makinesidir. Ancak kendi başına düşünemeyeceğinden bilgiler kullanıcısı tarafından girilir. Kendisine girilen bilgileri çok hızlı bir şekilde işleyerek çıktılara dönüştürür. Bu tanımdan bilgisayarda bilgi işlemenin giriş, işleme ve çıktı olmak üzere 3 aşamada gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

GİRİŞ è İŞLEME è ÇIKTI
Klavye Kasa Ekran (Monitör)
Fare Yazıcı
Optik Okuyucular
Joystick (Oyun Çubuğu)

1. Veri Giriş Aşaması: Bu aşama, kullanıcının bilgisayara bilgileri girdiği aşamadır. Bilgi girişi, klavyeden, fareden yapılabileceği gibi bilgisayara Internet veya CD’den program yükleme şeklinde de olabilir. Sonuçta bilgisayara yüklenen programda bir insan tarafından yazıldığına göre bilgisayarın asla düşünemediğini ve insan olmadan hiçbir işe yaramayacağını söyleyebiliriz. Bilgisayara bilgi girişi genelde klavye ve fare ile yapılır. Bunun yanında oyun oynarken kullanılan ve joystick denilen aygıt yine bir veri giriş aracıdır. Süpermarketlerden alışveriş yaparken kasiyerlerin kullandığı barkod okuyucular da veri giriş birimidir, çünkü satın aldığımız bir ürünün üzerinde yazılı olan numarayı bilgisayara girer.
2. Veri İşleme Aşaması: Bilgisayar bu aşamada girilen bilgiyi kullanılan programın amacına göre işler. Örneğin barkod okuyucu ile girilen numarayı kendisine daha önceden girilmiş olan fiyat listesi ile karşılaştırarak fiyatını bulur. Yada kelime işlemcilerle yazı yazılırken bir tuşa bastığınızda tuşu tanır ve ekrana o tuşun üzerinde yazılı olan karakteri basar.
3. Çıktı Aşaması: Bilgisayarın işlediği bilgiyi çıktı birimlerini kullanarak kullanıcıya bildirmesi aşamasıdır. Yine barkod okuyucu örneğini alırsak bu aşama, bilgisayarın fiyatları toplayıp kağıda dökmesi ve fatura haline getirmesi aşamasıdır.

BİLGİSAYARI OLUŞTURAN ÖĞELER

Önceki yıl işlediğimiz derslerde bilgisayarı oluşturan öğeleri genel olarak ikiye ayırmıştık. Bunlar; bilgisayarı oluşturan (gözle görünür) parçalar ile içersine yüklenen programlardı. Yani bilgisayar iki bölümden oluşuyordu:

a. Donanımlar: Bilgisayarı oluşturan, gözle görünür, elle tutulur bütün parçalara denir. Bunlar arasında klavye, fare, monitör, kasa, yazıcı, tarayıcı ve kasa içersinde bulunan parçalar (işlemci, saklama birimleri, güç kaynağı, RAM hafıza çipleri, bağlantı kabloları) bulunur.
b. Yazılımlar: Bilgisayar içersinde yüklenen her türlü programı ifade eder. İşletim sistemi ve uygulama yazılımları (Paint, Wordpad, Word, Excel, Windows Gezgini... vs).

Şimdi önceki sayfada yer alan şemaya göre bilgisayarı oluşturan öğeleri tek tek açıklayalım.

1. DONANIMLAR

Bildiğimiz gibi donanım denince akla bilgisayarın gözle görünür elle tutulur her türlü parçası gelir. Bunun yanında kasa içersindeki birimler ve bilgisayarlar için standart olmayan özel amaçlar için geliştirilmiş çizici, barkod okuyucu gibi cihazlarda donanım sınıfına girmektedir.

A. Giriş Birimleri

Bilgisayarla iletişim kurulmasını sağlayan ve istenilen bilgilerin bilgisayara girilmesini sağlayan donanımlardır.
i. Klavye: Bilgisayarla yazı yazmaya yarayan ve daktiloya benzeyen alettir. Yabancı diller için düzenlenmiş türüne “Q Klavye”, Türk alfabesine göre düzenlenmiş olanına “F Klavye” denir. Klavye girişine takılır.
ii. Fare: Bilgisayarın kolayca yönetilmesi için geliştirilmiş hemen hemen en ucuz parçasıdır. Pek çok şekli ve türü bulunan fare, basit yapısına rağmen bugünkü bilgisayarların en önemli parçasıdır. Fare girişine takılır.
iii. Barkod Okuyucu: Özel bir tarayıcı türüdür. Süper marketlerde ve pek çok çeşit ürünün bulunduğu büyük mağazalarda satın alınan malların üzerindeki bar kodunu okutmak için kullanılır. Çalışma mantığı oldukça basittir. Ürün üzerindeki barkod çizgileri, barkodun altında yazılı olan numarayı belirtecek şekilde özel yazıcılarla hazırlanır. Barkod okuyucu bu numarayı okur ve bilgisayara girer. Bilgisayar okunan bu numarayı daha önceden veri tabanına kaydedilmiş fiyat listesiyle karşılaştırarak ürünün fiyatını bulur ve ekrana çıkarır.
iv. Tarayıcı: Fotoğraf, grafik, çizim, resim... gibi kağıt üzerinde yer alan bilgilerin bilgisayara girilmesinde kullanılır. Bir fotokopi makinesi gibi çalışır.
v. Web Kamerası: Hareketli video görüntülerinin bilgisayara girilmesinde kullanılır. Normal bir kamera gibi çalışır.
vi. Mikrofon: Bilgisayara dışardan ses kaydedilmesini sağlar. Kablosunun ucundaki jack çıkışı ses kartındaki girişe uyduğu sürece bilgisayara her türlü mikrofon bağlanabilir.
vii. Optik Okuyucu: Genellikle büyük sınav merkezlerinde sınav kağıdı okumada kullanılan bir tür tarayıcıdır.
viii. Joystick (Oyun Çubuğu): Bilgisayarda oyunlar oynarken kullanılan ve fare ile aynı mantıkla çalıştığı halde çubuk şeklinde özel bir yapısı olan alettir. Ses kartındaki joystick girişine takılır.

B. Sistem Birimleri

Bilgisayara girilen bilgileri işleyen birimlerdir. Yani bir nevi bilgisayarı bilgisayar yapan parçalar bunlardır diyebiliriz.

i. İşlemci: Bilgisayarın her türlü işlemini gerçekleştiren ve yöneten en önemli parçasıdır. Bilgisayarın hızı, işlemcinin modeli ile doğrudan alakalıdır. Ek bilgi olarak üç bölümden oluştuğunu (Merkez işlem birimi, Matematik yardımcı işlemci ve Cache (ön) bellek) söyleyebiliriz. Anakart üzerindeki işlemci yuvasına takılır.
ii. RAM Bellek: Programların çalıştırılması için saklama birimlerinden çağırılıp yüklendiği bilgisayarın çalışma hafızasıdır. Ne kadar büyük olursa bilgisayar o kadar rahat çalışacaktır. Anakartta RAM yuvalarına takılır.
iii. Güç Kaynağı: Kasa içersinde bilgisayara şebekeden gelen elektriği gerekli birimlere dağıtan birimdir ve satın alınan boş kasa ile birlikte gelir. Buradaki bir arıza yada kısa devre bilgisayarda ciddi hasarlara neden olabilir.
iv. PORT’lar: Bilgisayara dışardan takılan cihazlar için kasada bulunan girişlerdir. LPT, COM ve USB türleri mevcuttur. LPT genellikle Yazıcı ve tarayıcı için (ayrıca laplink bağlantısı ile başka bilgisayarlara bağlanmak için); COM Modem gibi iletişim cihazları için kullanılır. USB ise yeni bir teknolojidir ve web kameraları ile özel modemlerin bağlantısı için kullanılır.
v. Sistem Kartları: Her biri özel bir amaç için üretilmiştir. Kasa içersindeki anakarta takılırlar.
- Ekran Kartı: Sistemden aldığı sinyalleri alıp görüntüye dönüştürerek monitöre ileten karttır. Normalde anakarta takıldığı halde bazı sistemlerde anakart üzerinde bir çip olarak yer alabilmektedir.
- Ses Kartı: Sistemden aldığı sinyalleri sese dönüştürerek hoparlöre ileten, yada dışardan gelen sesleri bilgisayarın anlayabileceği hale getiren karttır. Normalde anakarta takıldığı halde bazı sistemlerde anakart üzerinde bir çip olarak yer alabilmektedir.
- Ethernet Kartı: Yerel ağ (birbirine yakın olan bilgisayarlarla kurulan ağ) üzerindeki bilgisayarların birbiri ile haberleşebilmesini sağlar.
- Faks / Modem Kartı: Bilgisayarın telefon hattı üzerinden başka bilgisayarlarla yada faks makineleriyle haberleşmesini ve bilgi alışverişinde bulunabilmesini sağlayan özel bir karttır. Bilgisayarın içersinden anakarta takılan (Internal) modelleri yaygındır. Ancak dıştan (External) kablo ile bağlanan modemler daha verimli ve hızlıdır. Temel çalışma mantığı bilgisayardan aldığı bilgileri telefon hattı üzerinden geçebilecek şekilde kodlayarak paketlemek, yada telefon hattı üzerinden paketlenmiş olarak gelen bilgileri bilgisayarda kullanılabilir verilere çevirmektir.
vi. Kablolar: Kasa içersinde ve dışında yer alan donanımları birbirine bağlamak için kullanılır.

C. Çıktı Birimleri

Bilgisayarın ürettiği bilgileri kullanıcına göstermek için kullandığı birimlerdir.

i. Ekran (Monitör): Ekran kartından gelen sinyalleri görüntüye dönüştürerek gösteren televizyona benzeyen cihazdır. İnç (2.5 cm) başına düşen nokta sayısı ekranın çözünürlüğünü verir. Normal bir bilgisayar ekranının görüntü çözünürlüğü bir televizyonunkinin yaklaşık 10 katıdır. Buda yaklaşık 10 kat daha net görüntü demektir. Kullanıcı amacına göre monitör seçer. Mimarlar ve çizim yapan grafiker, reklamcı gibi meslek grupları yüksek çözünürlüklü ve büyük ekranları tercih ederler. Monitörler kasadaki ekran kartında yer alan monitör (VGA) girişine takılır.
ii. Yazıcı: Bilgisayarda bilgileri kağıda dökmek için kullanılan yazıcıların başlıca türleri nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve lazerdir. Ancak yine değişik amaçlar için kullanılan değişik türde baskı cihazları vardır. Örneğin Dergi, kitap, broşür basımında kullanılan ve oldukça pahalı olan Off – Set makineleri aslında yazıcıdır. Yazıcılar kasadaki LPT portuna takılır.
iii. Çizici: Tabela işi ile uğraşan reklamcıların kullandığı bir tür yazıcıdır. Yapıştırmalı folyo kağıtları üzerindeki iğne ile çizerek kalıplar halinde çıkartma yazılar ve şekiller üretir.
iv. Hoparlör: Bilgisayarda ses kartı tarafından üretilen seslerin kullanıcı tarafından duyulmasını sağlar.

D. Saklama Birimleri

Bilgisayarların belkide en kullanışlı özelliği üretilen bir bilgiyi saklayabilmesidir. Bunun için kullandığı birimlere saklama birimleri denir. Manyetik yapılılar; sabit disk, disket ve ZIP sürücüler, optik yapılılar CD sürücülerdir.

i. Sabit Disk: Bilgisayarın merkez saklama birimidir ve en yüksek saklama kapasitesine sahiptir. İç yapısı üst üste dizili manyetik diskler şeklindedir. Her bir manyetik disk izlerden ve sektörlerden oluşur. Sabit disk içersinde her bir disk başına 2 tane okuma kafası (iğne) düşmektedir. Kasa içersinde yer alır ve anakarttaki “Primary Master” portuna bağlanır.
ii. Disket: Saklama kapasitesi oldukça düşüktür (1.44 MB) ve çok yavaş çalışır. Ancak küçük dosyaları bir bilgisayardan diğer bir bilgisayara taşımak için kullanılır. 3.5” lik Floppy Diskler ve disket sürücüleri şimdilik bütün bilgisayarlarda standarttır.
iii. CD Sürücüler (CD – ROM / CD – RW / DVD): Saklama kapasitesi standart 650 – 700 MB arasında olan oldukça kullanışlı saklama birimleridir. CD – ROM sürücü yalnızca CD’lerde kayıtlı hazır bilgileri okur. Ancak bir CD – RW (Writer) Kayıt cihazınız varsa bilgisayarınızdaki her türlü veriyi CD’ye kaydederek saklamanız mümkündür. CD Kaydedici cihazlar her türlü CD yapabilir ve çoğaltabilir. DVD sürücüler ise yeni bir teknolojidir. Genellikle film CD’si amaçlı olarak kullanılan DVD, ekranda oynamakta olan filmin sesinin, dilinin, altyazısının ve hatta kamera açısının değiştirilebileceği, yeni yaygınlaşan üstün bir saklama birimi türüdür. Sıkıştırması ile 8 saatlik bir filmin tek bir CD’de toplanabilmesine olanak verir.
iv. ZIP Sürücüler: Sıkıştırma teknolojisi kullanılarak üretilmiş olan ZIP sürücüler disketle kapasite ve hız haricinde aynıdır. Kapasiteleri 100 – 120 MB’tır.

2. YAZILIMLAR

Bilgisayara yüklenen her türlü programa yazılım denir. Virüslerde yazılımdır. Bazı yazılımlar olmadan bilgisayar donanımları hiçbir işe yaramaz.

A. Sistem Yazılımları

Temelde bilgisayarı çalıştıran ve donanımların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan yazılımlardır. Bunlar tür yazılımlar olmadan bilgisayarı çalıştırabilmek mümkün değildir.

i.
Award Modular BIOS v.4.23
Intel Pentium IV CPU found
CPU Clock at 1400 Mhz
RAM Test: 256 MB OK

Detecting IDE Drives:
Primary Master: Quantum Bigfoot
Secondary Master: Not Found
Primary Slave: Creative CD – 52X
Secondary Slave: Yamaha CD-RW 8824

SYSTEM TEST OK.

Windows 98 Başlıyor...

BIOS: Anakartta bir çipte yüklü olan küçük bir programdır, ancak bilgisayarın çalışmasında önemli bir rol üstlenir. Bilgisayarın açılışında çalışma ortamlarını ve bilgisayarı testten geçirir. Kendisine daha önceden yapılmış olan ayarlar doğrultusunda bilgisayarın donanımlarını testten geçirir. Bilgisayarın kontrolü için gerekli olan giriş birimlerinin (klavye ve farenin) bağlı olup olmadığını, sistemde ne kadar RAM olduğunu, RAM’lerin sağlam olup olmadığını kontrol eder. Daha sonra ise saklama birimlerini algılayarak işletim sistemi bilgilerini nereden alacağını denetleyen BIOS, eğer bir sorunla karşılaşırsa hemen kullanıcıyı uyararak gerekli düzeltmelerin yapılmasını ister. Daha sonra kendisine kaydedilmiş olan sıra ile saklama birimlerinde işletim sistemini arar bulur ve yükleyerek bilgisayarı çalışır duruma getirir. (Ayarlar değiştirilmediği takdirde BIOS, işletim sistemini sırası ile önce diskette, sonra sabit diskte, en son olarakta CD-ROM’da arar)...

ii.


İşletim Sistemi: Kullanıcıların amaçlarına uygun olarak seçilerek bilgisayara yüklenen yazılımlardır. Bugün kullanılan kişisel bilgisayarların çoğunda Microsoft firmasının ilkini 1985 yılında (1.0) çıkarttığı Windows işletim sistemi kullanılmaktadır. Windows ile birlikte bilgisayar kullanımı uzmanların tekelinden çıkmış ve artık günümüzde neredeyse her evde televizyon veya buzdolabı gibi standart olmuştur. İşletim sistemleri, kullanıcının isteklerini bilgisayara, bilgisayarın gereksinimlerini kullanıcıya sunan arabirimlerdir. Bilgisayarlar birazdan açıklanacak olan uygulama yazılımları olmaksızın çalışır, ancak işletim sistemi olmadan çalışamaz.

iii. Sürücüler: Bir anlamda donanımların kendilerini işletim sistemine tanıtmak için kullandıkları kimlikleridir diyebiliriz. Her donanımın kendisini Windows ortamında çalıştırabilmek için Windows altındaki “Drivers” klasörüne kopyalamak zorunda olduğu sürücüleri vardır. Bu sürücüler ilgili donanımın kutusunun içindeki bir Disket veya CD içersinden bilgisayara yüklenir. Sürücüler yüklenmezse o donanım çalışmaz. Örneğin yeni aldığınız bir ses kartını bilgisayarınıza taktığınızda Windows bu donanımı tanımıyorsa, aldığınız ses kartı ile birlikte gelen sürüleri bilgisayarınıza yüklemek zorundasınız.

B. Uygulama Yazılımları

Kullanıcının amacına göre bilgisayara yüklenen ve işletim sistemi tarafından çalıştırılan yazılımlardır.

i. Özel Yazılımlar: Bunlar tek bir amaç için yazılmış programladır. Örneğin Paint yazılımı bilgisayarda yalnızca çizim yapmak için kullanılır. Paint ile müzik dinlemek mümkün değildir. Winamp ile müzik dosyaları çalıştırılır. Winamp bir ortam yürütücü programdır. Winamp ile muhasebe tutulmaz.
ii. Paket Yazılımlar: Birden çok iş gören, yada birden fazla programı bünyesinde barındıran yazılımlardır. Bunlara en güzel örnek Microsoft Office program paketidir. Word (Kelime İşlemci), Excel (Hesap Tablosu), Access (Veri Tabanı), Binder (Ciltçi), Powerpoint (Sunu hazırlama), Outlook (E-mail yönetimi) programlarını bünyesinde bulundurarak bilgisayarı ofisinde kullanan kişilerin her türlü ihtiyacına cevap vermektedir.

Bölüm 1


INTRODUCTION TO COMPUTER

WHAT IS COMPUTER?


Bilgisayar, verilen verileri (Input), belirlenen bir programa göre işleyen, gerekiyorsa saklayan, gerektiğinde de çıktı (Output) olarak verebilen bir elektronik aygıttır.

Tanımda verildiği gibi bilgisayar iki parçadan oluşur. Bunlar: Donanım (Hardware) ve Yazılım (Software). Bunlar sistemin bileşenleridir. Bu iki parça bir arada olmadığı sürece bilgisayar bir şey ifade etmez.

Bilgisayar temel (fiziki) olarak üç gruba ayrılmaktadır.

Bunlar;


1. Micro bilgisayarlar
2. Midi bilgisayarlar
3. Mainframe bilgisayarlar

Kişisel bilgisayarların dahil olduğu grup, micro bilgisayarlardır. Midi bilgisayarlar, birden çok kullanıcının kontrolünü sağlar. Bunlara örnek olarak, UNIX işletim sistemini kullanan bilgisayarları verebiliriz. Mainframe ise çok daha fazla kullanıcıya hizmet verebilmektedir.

CONCEPTS OF COMPUTER


Genel yapı aşağıdaki gibidir:


Bilgi bu birimler ve yazılım aracılığı ile gerekli işlemlere tabi tutulurlar. Böylece bilgiler belli bir düzene sokulurlar.

INPUT DEVICES

Bilgi giriş birimleri:· Keyboard (Klavye)
· Mouse (Fare)
· Scanner (Tarayıcı)

· Disk ve Disket
· Optik Okuyucu

· Manyetik Teyp
· Joystick
· İş İstasyonları


OUTPUT DEVICES

Çıkış birimleri:· Printer (Yazıcı)
· Monitor (Ekran)
· Disk ve Disket
· Plotter (Çizici)

MERKEZİ İŞLEM BİRİMİ

CENTRAL PROCESSING UNITBirimler:

· Arithmetic and Logic Unit (Aritmetik ve Mantık Birimi)
· Control Unit (Denetim Birimi)
· Memory Unit (Bellek Birimi-RAM, ROM)

MEASUREMENTS OF CAPACITY


Bilgisayarın en küçük birimi 0 (sıfır) ve 1 (bir), yani bit tir (binary digit). 8 bit in birleşmesinden oluşan birime de byte denir.

8 bit = 1 byte
1 byte, -128 ile +128 arasındaki tamsayıları ve 0-255 arasındaki işaretsiz tamsayıları ifade edebilir. Byte, harf, sayı, grafik veya diğer karakterleri saklayabilen temel bilgi alanıdır. Byte; disk, disket gibi bilgi saklama ortamlarının miktar olarak ölçülmesini sağlar.

Aşağıya kısaca birimlerin listesi verilmiştir:

Byte,
Kilobyte (KB),
Megabyte (MB),
Gigabyte (GB),
Terabyte (TB).

Bu birimler arasındaki bağıntılar ise aşağıda açıklanmıştır.


1 Byte
=
8 Bit,
1 Kilobyte (KB)
=
1024 Byte,
1 Megabyte (MB)
=
1024 Kilobyte (KB),
1 Gigabyte (GB)
=
1024 Megabyte (MB),
1 Terabyte (TB)
=
1024 Gigabyte (GB).

DONANIM

HARDWARE

Bilgisayarın her türlü elektronik birimleridir. Bu elektronik birimlerin tümüne donanım denir. Örneğin, Harddisk, RAM, Drive, vb.

HARDDISKS

Bilgisayarın bilgilerini sabit olarak depolayabildiği bir donanım birimidir. Harddisk bilgisayar üzerinde sabit olarak bulunur. Harddisk’deki bilgilere erişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Çok fazla bilgi depolama yeteneğine sahiptir. Bunların bilgi depolama yetenekleri kapasiteleriyle orantılıdır. Kapasite arttıkça daha çok bilgi saklarlar.

FLOPPY DISKS


Disketler, bilgisayarın harddiski gibi bilgi depolamak için kullandığı bir aygıttır. Kullanıcı tarafından taşınması çok kolaydır. Dezavantajı ise harddiske oranla çok daha az bilgi depolayabil- mesidir. Bir diğer dezavantajı ise bilgilere erişim hızı çok yavaştır. Erişim hızının yavaş olmasının sebebi ise harddiskler gibi sürekli dönmemeleridir. Erişim durumu söz konusu olduğunda dönmeye başladığın-dan zaman kaybı olur.

CD-ROM DRIVES

Sürücülerin en yenisidir. Disket sürücüler gibidir. Hızları disket sürücülerden çok fazladır. Bunun yanında hız bakımından harddisklerden de hızlıdırlar. Hızları; 1X, 2X, 4X, 6X, .. olarak belirtilir. Bu sürücülerin kullandıkları CD lerde çok fazla bilgi içerirler. CD sürücülerinde kullanılan bu hız birimi Kb/sec (saniyede yapılan veri transferi).

1X= 150 Kb/Sec, 2X=300 Kb/Sec, 4X=600 Kb/Sec, ....

CD-ROM sürücüler Multimedya uygulamalarının başrol oyuncusudur. Multimedya dışında bilgi saklama gerektiren her tür uygulamalarda gereklidir.

SCREEN

Ekran, bilginin görüntülendiği donanım aygıtıdır. Değişik boyutlarda ve tiplerde olabilir. Türleri: VGA, EGA, SVGA gibi. Boyutları ise 9 inch ten 21 inch e kadar değişmektedir. Ekran görüntü kalitesi ekrandaki nokta sayısı arttıkça artar. Nokta büyüklüğü Dot Pitch olarak isimlendirilir. 0.28, 0.39 gibi.

MEMORY

Bilgilerin aktif olarak kullanıldığı veya kalıcı olarak saklandığı bölümlerdir. Bu bölümler birer entegre devrelerdir. Bilginin aktif olarak kullanıldığı bölüm RAM dır. Üretici firma tarafından bilgilerinin yerleştirildiği bellek ise ROM dur. ROM bellek üzerinde kullanıcının değişiklik yapması mümkün değildir. Bilginin daha sonra kullanılmak üzere saklandığı bellek ise YAN bellektir. YAN bellekte saklanan bilgiler, zarar görmemiş olması durumunda, istendiği zaman kullanıma hazır durumdadır.

Aşağıda bellek bölümleme şekli verilmiştir. Bilgi bu belleklerde aktif olarak kullanılmaktadır. Programların kapsamı büyüdükçe daha büyük belleğe (extended memory) ihtiyaç duyulmaktadır.

Windows gibi programlar bu belleklere ihtiyaç duymaktadır. Bu belleklerin büyüklükleri bilgisayarınızın performansını olumlu yönde etkilemektedir.
Üç adet bellekten bahsedebiliriz: RAM, ROM, ve YAN bellek.

RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

Türkçe karşılığı Rastgele Erişimli Bellek tir. Bu bellekleri Pin sayısına göre ikiye ayırabiliriz: 30 pin ve 72 pin. Şimdi üretilen PC lerin hemen hepsi 72 pin bellek kullanmaktadır. Bu bellekler 4, 8, 12, 16, 32, 64, 128, 256 MB kapasitelere sahip olabilir.
Bu bellekte programlar ve bilgiler aktif olarak bulunurlar. Buradaki bilgiler kalıcı değildir. Herhangi bir negatif olayda bu bilgileri kaybedebiliriz. Örneğin, bir elektrik kesilmesinde. Bu bellek kullanıcı tarafından yaz boz tahtası olarak kullanılır. Kullanıcı bu belleğe istediği programı yükleyebilir, işletebilir. Fakat daha sonra ihtiyaç duyacağı bilgileri varsa bunları saklamalıdır. Bu aşamada yan bellek olan harddisk, disket gibi birimlere ihtiyaç doğar.

Bilgisayarın sahip olduğu bu belleği üç bölüme ayırıp inceleyebiliriz.

1. Ana Bellek (Conventional Memory)
2. Üst Bellek (Extended Memory)
3. Uzatılmış Bellek (Expanded Memory)

CONVENTIONAL MEMORY

Bu bellek, bilgisayarlara sabit olarak üretici firma tarafından yerleştirilir. Belleğin boyutu 640 KB dir. Bu belleğin 64 Kilobytelık kısmına temel bellek (base memory) denilir. Programlar, bu ana bellek (conventional memory) üzerinde işletilirler. Bu bellekte çalışacak bazı programlar üst belleğe atılarak bu belleğin boş kalması sağlanır. Bununda amacı ana bellekte fazla yer isteyen programların daha rahat çalışmasını sağlamasıdır.


EXTENDED MEMORY

Bu bellek kısmı, 640 KB yi, 1 MB a tamamlamak suretiyle oluşur. Aradaki fark olan 384 KB lik üst belleğin kullanılmayan kısımlarıdır. Bu 384 KB lık bellek alanı “ayrılmış bellek” olarak adlandırılır. Çünkü 8088 işlemcisinin orijinal tasarımında bu alan sistem ve donanım servisleri için ayrılmıştır. Diğer yandan bu bellek alanının tümü kullanılmamaktadır.

Kullanılmayan bu alanlar ise, üst bellek blokları yada UMB (Upper Memory Block) olarak bilinmektedir. Ama şimdi bu kullanılamayan bellek bölümleri de kullanılabilmektedir. Bunu kullanabilmek için programlar gerekmektedir. Bu programlar için “BELLEK YÖNETİCİLERİ” bölümüne bakınız.

EXPANDED MEMORY

Bu belek, 286 ve sonraki modellerde karşımıza çıkar. 1 MB ın üzerindeki bellektir. Bu bellek üzerinde DOS program çalıştıramaz. Bu belleği kullanabilmek için bilgisayarınızın korunmuş mod da çalışması gerekmektedir.

Uzatılmış belleği hemen kesip atmayın. DOS altında veri saklama, RAM sürücüleri ve disk ön belleği için kullanılabilir. DOS 5 ile birlikte bu belleği, bellek yöneticisi HIMEM.SYS kontrol eder. Uzatılmış belleğin ilk 64 KB ı Üst Bellek Bloğu (HMA-High Memory Area) olarak bilinir.

TYPES OF MEMORY

Yukarıdaki belleklere ek olarak yarı programlanabilir, silinebilir bellek çeşitleri de vardır. Bunlara örnek olarak, PROM, EPROM, DRAM, SRAM ı verebiliriz. Burada adı geçen bellek çeşitlerinin Türkçe açılımları aşağıda verilmiştir.PROM

Programable Read Only Memory
Programlanabilir Salt Okunur Bellek
EPROM

Erasable Programable Read Only Memory
Silinebilir Programlanabilir Salt Okunur Bellek
DRAM

Dynamic Memory
Dinamik Bellek
SRAM

Static Memory
Statik BellekROM (READ ONLY MEMORY)

Türkçe karşılığı Salt Okunur Bellek tir. Bu bellekteki bilgiler sabittir, makine üreticisi firma tarafından bilgiler yerleştirilir. Bu yerleşik bilgiler makinenin açılması sırasında kullanılır. Bu bilgilere kullanıcının erişimi olanaksızdır!

EXTRA MEMORY

Bilgilerin kalıcı olarak saklandığı donanım bölümüdür. Bu tür bellekler: disket, harddisk, manyetik bant gibi donanım bölümleridir. Yan bellek büyüklüğü değişkendir. Örneğin, harddisk de 40 MB, 200 MB, 1 GB, 1.2 GB vb. olabilir. Bunun yanında disketler çok daha az bilgileri saklayabilirler. Bunların kapasitesi ise 360 KB, 720 KB, 1.2 MB, 1.44 MB, 2.88 MB vb. olabilir. Bunların yanında yan bellek olarak teypler ve CD ler kullanılmaktadır.

MEMORY MANAGERS

Yukarıda adı geçen belleklerin bilgisayar tarafından nasıl ve ne şekilde kullanılacağını bilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, üst bellek, uzatılmış bellek ve üst bellek alanlarının kullanılabilmesi için bir yöneticiye gereksinim vardır. Bu işi, bellek yöneticisi adını verdiğimiz bir ünite sürücüsü yapmaktadır. Bu bellek yöneticileri HIMEM.SYS ve EMM386.EXE’dir. Ana bellek için herhangi bir bellek yöneticisine gereksinim yoktur. Çünkü, DOS kendi içerisinde bir ana bellek yöneticisine sahiptir.

HIMEM.SYS, uygulama programlarının genişletilmiş (üst bellek) bellek alanına erişebilmesini sağlar. EMM386.EXE ise uzatılmış (geliştirilmiş) belleğin yönetimini sağlar. Bu bellek yöneticisi ayrıca üst belleğin kullanılabilmesini sağlar. Bu bellek yöneticisi 386 veya daha üst model bilgisayarlar da kullanılabilir. Bir bellek yöneticisi, CONFIG.SYS dosyasında DEVICE komutu aracılığı ile kurulur. Kendileri ana belleği kullanırlar fakat kullandıkları alandan çok daha fazla alanın kullanılabilmesini sağlarlar.

CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU)

Merkezi İşlem Birimi bilgisayarın en önemli bileşenidir. Bilgisayarın ana özelliklerini belirleyen bir entegre devredir. İlk kullanılan MİB, Intel 8086’ydı. Bu MİB ???? bitlikti ve hızı 4.77 Mhz di. MİB, verinin işlenmesinin bütün basamaklarını kontrol eder, yönetir. Donanım aygıtlarının yöneticisi ve derleyicisidir. İki temel bölümü vardır. Birincisi Kontrol Birimi (Control Unit), ikincisi ise Aritmetik Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit). Kontrol Birimi, bilgisayarın donanım bilgilerini düzenler, Aritmetik Mantık Birimi ise matematik ve mantık işlemlerini gerçekleştirir.

İlk kullanılan MİB 8086’dan sonra sırasıyla aşağıdaki MİB ler üretilmiştir.


Intel 8088
16 Bitlik
7 Mhz
Intel 80286
16 Bitlik
10 Mhz, 12 Mhz, 16 Mhz
Intel 80386
32 Bitlik
25 Mhz, 33 Mhz
Intel 80386SX
16 Bitlik


16 Mhz, 20 Mhz, 25 Mhz, 33 Mhz

Intel 80386DX
32 Bitlik
16 Mhz, 20 Mhz, 25 Mhz, 33 Mhz


Bu MİB ler temel işlemleri yapabiliyorlardı ama matematik hesaplamalarında zayıf kalıyorlardı. Bu sorunu da matematik işlemciler (Math co-processor veya Floating Point Unit) çözümledi. 80486 MİB ise; MİB ile matematik işlemci birleştirilerek üretildi. Son MİB ler ise Pentium MİB’lerdir.